Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH AutoCar thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua